Fokus Uppsala

Uppsala har ett centralt läge i en region med stark tillväxt. Mälarregionen med Uppsala, Arlanda och Stor-Stockholm omfattar en tredjedel av Sveriges befolkning och 50% av landets forsknings- och utvecklingskapacitet.

Uppsala har två universitet, vilket har gjort Uppsala känt som studentstad.
I början av 1900-talet var Uppsala fortfarande en industristad. Men de senaste årtiondena har den lågteknologiska tillverkningsindustrin minskat kraftigt, och istället expanderar en kunskapsindustri, som är internationellt inriktad. Idag är Uppsala kanske den mest utpräglade tjänstestaden i Sverige.
De två starkast växande branscherna i Uppsala är informationsteknik, ICT, och medicin med medicinsk teknik. Kombinationen av bioteknik i världsklass och ICT kompetens driver utvecklingen framåt och säkrar en allt tätare symbios mellan dessa områden. En helt ny industri håller på att utvecklas i Uppsala, IT och BIO.

Välutbildad arbetskraft och ett expansivt näringsliv

Med flera unika fakulteter, internationellt verksamma läkemedelsföretag, flera statliga verk, ett universitetssjukhus och bred medicinsk kompetens är Uppsala Nordens ledande medicinska centrum. Här bedrivs också omfattande forskning inom informationsteknologi. Här har företagen möjlighet till ett nära samarbete med universiteten.

Forskning vid de båda universiteten och forskningsintensiva företag skapar arbetstillfällen inom nya sektorer. Tillgången på kvalificerad arbetskraft är mycket god. I Uppsala finns grundförutsättningarna för ett väl utvecklat näringsliv – välutbildad arbetskraft, goda kommunikationer och närhet till de mellansvenska och östeuropeiska marknaderna.

ICT i Uppsala

Avancerad ICT forskning vid Uppsala Universitet, i kombination med flertalet utbildningar, genererar ett fortsatt utbud av högutbildad arbetskraft, nya företag och nya teknologier. Detta säkrar att det även i framtiden kommer att finnas ett brett spektrum av framgångsrika ICT företag i Uppsala.

Kommentarsfunktionen är avstängd