Föreningsstämma ICT Uppsala 15 april kl: 11.30 – 13.00, Villa Anna

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i ICT Uppsala

Tid:                 Fredagen den 15 april 2016 kl. 11:30—13.00

Plats:              Lindska salen Villa Anna, Odinslund 3, Uppsala

Kallade:        Medlemmarna i ICT Uppsala

Föredragande: Styrelsen för ICT Uppsala

 • Morgan Sandberg, Fredrik Hemmingsson, Claudio Leal, Marie Löwenthal,
  Markus Nässén, Gustav Ståhl och Björn Lundman

Valberedningen för ICT Uppsala

 • Robin Leijon och Erik Ljung

Agenda:

a Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Styrelsen
b Val av ordförande vid stämman Medlemmarna
c Anmälan av ordförandens val av protokollförare vid stämman Ordförande för stämman
d Val av justeringsmän Medlemmarna
e Fråga om kallelse till stämman behörigen skett Medlemmarna
f Föredragning av styrelsens årsredovisning
ICT Uppsala årsredovisning
Styrelsen
g Föredragning av revisorernas berättelse Styrelsen
h Fastställande av resultat- och balansräkningen Medlemmarna
I Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt den fastställda balansräkningen Medlemmarna
j Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Medlemmarna
k Fråga om arvoden samt avgift till föreningen Medlemmarna
l Val av ordförande Medlemmarna
M Val av styrelseledamöter Medlemmarna
n Val av revisor Medlemmarna
o Beslut om föreslagen stadgeändring Medlemmarna
p Övriga ärenden Medlemmarna
q Avslutning Ordförande för stämman

Valberedningens förslag till styrelse:

Nya ledamöter:

 • Kent Kaltea

Övriga ledamöter som kvarstår ytterligare ett år är:

 • Claudio Leal
 • Marie Löwenthal
 • Fredrik Hemmingsson
 • Morgan Sandberg
 • Markus Nässén
 • Gustav Ståhl

Övrigt:

Den sittande styrelsen och valberedningen lämnar följande förslag till valberedning för nästa ordinarie föreningsstämma:

 • Björn Lundman

Förslag på stadgeändring ICT Uppsala 2016 – §10 och §13

Nuvarande lydelse:
§ 10 Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter, varav en ordförande, som väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Ny lydelse:
§ 10 Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt högst två suppleanter. Styrelsen utser inom sig en ordförande. Styrelseledamöterna väljs av ordinarie föreningsstämma för perioden fram till slutet av nästnästa ordinarie föreningsstämma. Mandatperioderna läggs så att halva antalet ledamöter väljs udda år och andra halvan jämna år. Suppleanterna väljs av ordinarie föreningsstämma för perioden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Nuvarande lydelse
§ 13 Valberedningen ska bestå av 2 till 3 personer. Personerna i valberedningen behöver inte representera medlemsföretag i ICT Uppsala och bör inte vara ledamöter i ICT Uppsalas styrelse. Den sittande styrelsen har till uppdrag att föreslå valberedning till årsmötet.
Valberedningens uppdrag är att föreslå en ordförande på 1 år och övriga ledamöter på 2 år. Valberedningen har till uppgift att arbeta för att hela styrelsen inte byts ut på en gång.

Ny lydelse
§ 13 Valberedningen ska bestå av 2 till 3 personer. Personerna i valberedningen behöver inte representera medlemsföretag i ICT Uppsala och bör inte vara ledamöter i ICT Uppsalas styrelse. Den sittande styrelsen har till uppdrag att föreslå valberedning till årsmötet.
Valberedningens uppgift är att föreslå antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt att föreslå kandidater till lediga poster i styrelsen. Valberedningen ska aktivt verka för att hela styrelsen inte byts ut på en gång.

 

Kommentarsfunktionen är avstängd